Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: E.J.Rustige BIG-registraties: 19049825325
Overige kwalificaties: lidmaatschap NVPO, LVVP, NIP, Eerstelijnspsycholoog NIP
Basisopleiding: klinisch psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94000107

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: psychologenpraktijk EJ Rustige
E-mailadres: e.j.rustige@gmail.com
KvK nummer: 01159307
Website: ellenrustige.nl AGB-code praktijk: 94001157

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Problematiek die de kwaliteit van leven (langdurig) belemmert.
Type klachten o.a.: angst- / depressieve-/ somatofome klachten /persoonlijkheids problematiek
Aandachtsgebieden: trauma, zingevingsproblematiek, rouw-/ levensfase-/ ziekteverwerkings problematiek, oncologische psychotherapie.
Behandelvormen: cognitieve gedragstherapie, ACT, persoonsgerichte psychotherapie, Focussen,
Mindfullness/Compassie, EMDR, Schemagerichte therapie, IBSR, Hypnotherapie

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: E.J.Rustige klinisch psycholoog
BIG-registratienummer: 19049825325

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en –psychotherapeuten
Verpleegkundig specialisten
Anders: psychiater, bedrijfsartsen, haptotherapeuten, mindfulnesstrainers

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Zorgverleners gezondheidscentrum de Weide te Hoogeveen

W.M.R.Abelman, klinisch psycholoog, Big 49051593925
P.A.Snijders, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Big 79012540525

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Huisartsen: op- en afschaling, medicatie, diagnostiek, mate van urgentie, inzet overige specialismen zoals psychiater, internist
Collega psychologen / psychiater o.a. in intervisieverband: consultatie rond diagnostiek, behandeling, stoppen van behandeling.

Medicatie, second opinion, doorverwijzing, intercollegiale toetsing; indicatiestelling/ behandelplan volgens richtlijnen LVVP

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Cliënten kunnen bij crises gedurende de avond, nacht of het weekeinde terecht bij de huisartsenpraktijk/post, de spoedeisende eerste hulp of de GGZ Crisisdienst. In het beleid vervult de huisarts als verwijzer een centrale rol.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: in het beleid de huisarts als verwijzer een centrale rol vervult, zie ook boven

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en noshow tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Cliënten kunnen met klachten over mij of en/of de behandeling terecht bij mijzelf. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden
Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen,dan kunnen cliënten gebruik maken van de volgende mogelijkheden

bemiddeling; indien het de cliënt niet lukt om de klachten met de behandelaar te bespreking kan een LVVP-bemiddelaar ingezet worden om het gesprek te begeleiden. Het LVPP bureau kan de cliënt met een bemiddelaar in contact brengen
klachtencommissie LVVP: is de klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt dan kan de cliënt de klachtencommissie van de LVVP aanschrijven.
Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit cliëntenorganisaties, en een lid van de LVVP.De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector- getoetst aan de beroepscode voor psychologen of psychotherapeuten. De klachtencommissie doet uitspraken en aanbevelingen. Voor het nemen van tuchtrechtelijke maatregelen kan de cliënt het tuchtcollege voor de gezondheidszorg benaderen. Clienten kunnen de klacht uitsluitend schriftelijk indienen:
Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht
Het emailadres van de klachtencommissie is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bij-klachten-over-de-behandelaar

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Clienten kunnen met geschillen over mij of de behandeling terecht bij de LVVP https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bij-klachten-over-de-behandelaar
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bij-klachten-over-de-behandelaar

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
W.M.R Abelman

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces

het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en –in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en –indien van toepassing- per diagnose.
Upload van uw document met wachttijden voor intake en behandeling op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Telefonische aanmelding wordt ontvangen en geregistreerd door secretaresse op aanmeldingsnummer: 06-20730899.
Secretaresse geeft door wie er gebeld heeft. Vervolgens bel ik zelf terug en de verdere communicatie met cliënten verloopt via mij
De intake wordt altijd door mijzelf (E.J.Rustige) gedaan.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door Naam: E.J.Rustige

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401       gz-psycholoog, 1e lijn
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9405 Klinisch psycholoog

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
In geval van twijfel bespreek ik het diagnostisch proces binnen (collegiaal)intervisieverband. Soms vraag ik een second opinion aan de psychiater.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door Naam: E.J.Rustige

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving

9401      gz-psycholoog, 1e lijn
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9405      Klinisch psycholoog

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is Naam: E.J.Rustige

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401      gz-psycholoog, 1e lijn
9405 Klinisch psycholoog
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9405 Klinisch psycholoog

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Na de intake vraag ik of de cliënt met mij ‘in zee’ wil. Als dat zo is spreek ik af dat we de behandelresultaten na vijf gesprekken zullen evalueren. Afhankelijk van die evaluatie gaan we verder. Verder let ik goed op de (non-) verbale signalen die mijn cliënten laten zien en sta open voor hun feedback

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk gemonitord door: voortgangbesprekingen behandelplan, evaluatie en ROM.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROMgegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Iedere 2 a 3 gesprekken mondeling

ROM meting minimaal iedere 3 maanden, waarbij voortgang, doelmatigheid en effectiviteit worden besproken.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Meestal mondeling en vrijwel ieder gesprek

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen: Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt: Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening

Naam: E.J.Rustige
Plaats: Ansen
Datum: 13-03-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja