ELLEN RUSTIGE

Klinisch psycholoog

Na een opleiding klinische- en ontwikkelingspsychologie aan de R.U. Utrecht ben ik vanaf 1986 als klinisch psycholoog gaan werken in zowel de geestelijke-, als somatische gezondheidszorg; binnen een eigen praktijk en revalidatie-instelling.
Van 1999-2017 was ik als klinisch psycholoog verbonden aan algemeen ziekenhuis Bethesda/Treant Hoogeveen met als aandachtsgebied de oncologische patiëntenzorg. Binnen mijn vrijgevestigde praktijk wordt zowel generalistische basis- als specialistische GGZ geboden.

Over mijn werk…

 Levenskunst  Als het ons voor de wind gaat is het vaak niet zo’n kunst om ons leven zinvol en naar tevredenheid vorm te geven. Maar hoe leven we ons leven als er zich tegenslagen voordoen? Als we ons geconfronteerd zien met ingrijpende levensgebeurtenissen, verlies of met gezondheids-of psychische problemen? Dan komt het in ons leven pas écht aan op het verstaan van levenskunst.
Vanuit mijn ruime werkervaring en betrokkenheid bij veranderingsprocessen valt mij telkens weer op dat ons vermogen om mee te buigen met de bewegingen van het leven vaak groter is dan we beseffen. En daarin ligt voor mij de relatie met echte levenskunst. Toch kan het zomaar gebeuren dat we door veranderingen in ons leven de grip, het contact met onszelf en onze veerkracht verliezen. Met mogelijk allerlei klachten tot gevolg. Hiermee om leren gaan kan lastig zijn. Psychotherapie of psychologische begeleiding kan daarbij ondersteunend en effectief zijn.

Essentie  Graag ondersteun ik mensen bij het weer in contact komen met hun kracht en hun essentie en daarmee hun geheel eigen wijze van levenskunst. Een belangrijk aandachtspunt daarbij voor mij is bewustwording van iemands behoeften, wensen, verlangens en het (her)ontdekken van persoonlijke waarden en kwaliteiten. In mijn werkwijze staat het contact met het hier en nu centraal.
Het -zijn met wat er is-  is een manier van aandacht geven, luisteren en stil kunnen zijn in het moment. Met een open en liefdevolle houding naar wat er zich aandient in onszelf en op ons levenspad.

Zorg op maat   In mijn praktijk bied ik zorg op maat. Dat wil zeggen: op basis van het door u ervaren probleem en de persoon die u bent kijken we samen welke therapeutische invalshoek passend is. In mijn werk maak ik gebruik van verschillende methoden waarin ik ben opgeleid. Dat kan een hele concrete gedragsmatige benadering zijn, bijvoorbeeld gericht op afname van de klachten (zoals cognitieve gedragstherapie of EMDR). In andere situaties kan juist een meer inzichtgevende benadering (uit de ervaringsgerichte- en transpersoonlijke psychotherapie) gepast zijn. Meditatieve- en bewustwordingsoefeningen en creatieve werkvormen kunnen hierbij onderdeel van de behandeling zijn. Uitgangspunt voor mij zal altijd zijn dat ieder mens uniek is. Uw vraag en wensen staan daarom centraal en we gaan samen op zoek naar dat wat behulpzaam  kan zijn. In de hoop dat het verzachting, verlichting, inzicht en/of nieuw perspectief gaat bieden.  

Werkwijze en Wachttijden    In mijn praktijk kunnen uitsluitend volwassenen terecht. Meestal komt u op verwijzing van uw huisarts maar u kunt zich ook rechtstreeks aanmelden. Vervolgens vindt er een intake plaats waarin wordt nagegaan welke vragen/zorgen u hebt. Wanneer we het er over eens zijn dat er een klik is, besluit ik in overleg met u welke behandeling het beste aansluit.
Om voor vergoeding door de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.
Doorgaans is er sprake van een wachttijd tussen het moment van aanmelding en start van de behandeling.
Onder aan deze pagina vindt u meer informatie over wachttijden.

Kwaliteit   Als klinisch- en gz psycholoog sta ik ingeschreven in het BIG-kwaliteits register onder nummer 19049825325 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01159307. Bij de praktijkvoering houd ik mij aan de richtlijnen en gedragscodes die omschreven staan in de beroepscodes van het NIP en de LVVP. Mijn praktijk is met goed gevolg gevisiteerd door de beroepsvereniging LVVP.

Tarieven   Als klinisch-/gz psycholoog, heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten in zowel de basis- als de specialistische GGZ. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering die is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.

En iets over mijzelf …

Ik ben gehuwd en moeder van 2 volwassen zonen. Naast mijn werk als psycholoog zijn de natuur en het (samen) muziek maken -zang en gitaar- voor mij belangrijke inspiratiebronnen.

Contactgegevens
Ellen J. Rustige, klinisch psycholoog 
Praktijkadres: Kerkdijk 10c, 7964 KB Ansen
Aanmeldingsnummer:  06-207.308.99
Per email: e.j.rustige@gmail.com
Waarneming: W.M.R. Abelman, wilma.abelman@planet.nl  06-207.308.99
In acute crisis-situatie: neem contact op met uw (dienstdoende) huisarts

Informatie

Praktijk: E.J. Rustige
Behandelaar: E.J. Rustige
BIG reg:  19049825325

Gecontracteerde zorgverzekeraars / koepelorganisaties:

ASR

VGZ  

CZ

VRZ (ENO/ONVZ/Zorg en zekerheid)

ACHMEA Zilveren Kruis

DSW

MENZIS

Vergoedingen / OZP-tarief / No show   
Psychotherapiepraktijk  Ellen Rustige

Het betreft een door de overheid erkende vrijgevestigde psychotherapiepraktijk. De hulp wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering. In het basispakket wordt een onderscheid gemaakt tussen basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). Er wordt zowel kortdurende zorg (BGGZ) als langdurige en specialistische zorg (SGGZ) aangeboden in deze praktijk.

Welke zorgverzekeraars?
Psychologenpraktijk E.J.Rustige heeft contracten voor zowel BGGZ zorg als SGGZ zorg gesloten met
alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat zowel de door ons aangeboden kortdurende zorg als langdurige zorg volledig wordt vergoed.

Wettelijk eigen risico
GGZ-zorg (BGGZ en SGGZ) valt onder het wettelijk eigen risico van de basisverzekering. In 2020 bedraagt uw eigen risico € 385,–. Het eigen risico geldt voor alle zorgkosten met uitzondering van huisartsenzorg.

DBC
BGGZ en SGGZ wordt gedeclareerd volgens de zogenaamde DBC-systematiek. Dit houdt in dat er pas een afrekening gedaan wordt met uw zorgverzekeraar na afloop van het gehele behandeltraject of een jaar na de startdatum als de therapie langer duurt dan een jaar. Het DBC-systeem is een vrij complex systeem. Heeft u daar vragen over, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Ook kunt u meer hierover lezen op de volgende website: www.dbconderhoud.nl

Voorwaarden voor vergoeding vanuit de basisverzekering
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de hulp door uw ziektekostenverzekeraar vanuit de basisverzekering moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan. De belangrijkste voorwaarde is dat u een 
verwijsbrief heeft van uw huisarts. In de verwijsbrief moet uw huisarts aangeven voor welke type zorg hij/zij u verwijst (BGGZ of SGGZ) en welke stoornis hij/zij globaal vermoedt. Ook de AGB-code van uw huisarts moet in de brief staan. Zonder geldige verwijsbrief vervalt het recht op vergoeding.

Niet vanuit de basisverzekering
Enkele stoornissen uitgesloten van recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Geen recht op vergoeding bestaat bij aanpassingsstoornissen (overspanning en burnout). Bij relatieproblemen is er alleen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering als er naast de relatieproblemen óók sprake is van individuele problematiek.

Tarief Overig (zorg) product (OZP)
Als iemand geen recht heb op vergoeding vanuit de basisverzekering, of zelf wenst te betalen dan wordt het ‘overig zorgproduct’  in rekening gebracht.  Het tarief van Ellen Rustige is € 98 per sessie

Voorwaarden en tarief no-show / niet verschijnen op afspraak
De praktijk hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Dit betekent dat als u niet op een afspraak komt, u niet voor deze afspraak hoeft te betalen.

Ik stel het op prijs als u mij tijdig laat weten als u verhinderd bent.

Actuele wachttijd

1. Aanmeldingswachttijd

De wachttijd voor het eerste gesprek is circa 6 – 8 weken. Voor actuele wachttijden kunt u ook contact opnemen met de praktijk (06-207.308.99).  
De exacte wachttijd is mede afhankelijk van uw en mijn agendaruimte per dag van de week.

2. Behandelingswachttijd

Bij voorkeur start behandeling aansluitend op het intakegesprek (in het algemeen tussen 1 a 2 weken na het intakegesprek).
De exacte wachttijd is mede afhankelijk van uw en mijn agenda-ruimte per dag van de week. In het geval van te lange wachttijden wordt het wachttijdenbeleid van de LVVP gevolgd.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de psycholoog (e.j.rustige@gmail.com) of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. 
De wachttijden zijn niet afhankelijk van verzekeraar en verschillen niet per hoofddiagnosegroep.

De Wkkgz-klachtenregeling: sinds 1 januari 2017 is de klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Deze regeling geldt voor:
Volwassenen (18 jaar en ouder)
Jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen

Waar kunt u met uw klacht terecht?
de klachtenregeling
tuchtrecht
klachten over zorgverzekeraars
klachten over formulieren

De klachtenregeling

Bent u ontevreden over uw behandelaar? Dan kunt u het volgende doen.

Stap 1: bespreek uw onvrede met de behandelaar
Als u een klacht hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Soms kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven.
Vragen over tarieven en regelgeving?
Hebt u vragen over tarieven en regelgeving? Dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau. Bel naar tel. (030) 236 43 38 of mail naar r.bakker@lvvp.info of t.ruijl@lvvp.info.

Stap 2: schakel een klachtenfunctionaris in
Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen.
Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. U kunt hier als cliënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij –naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

Een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Een klacht indienen gaat als volgt.
Vul het klachtenformulier LVVP-klachtenformulier in.
Mail het ingevulde formulier naar LVVP@klachtencompany.nl.
De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.

De geschillencommissie

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Die uitspraak kan ook gaan over een eventuele schadeclaim tot maximaal € 25.000. LVVP-leden zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. De geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten.

De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

Tuchtrecht

Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de website van het tuchtcollege.

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionale Tuchtcolleges
Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
telefoon 088-3712500

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)
Postbus 97831
2509 GE Den Haag
telefoon 088-3712520

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)
Postbus 61
5600 AB Eindhoven
telefoon 088-3712550

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Postbus 11144
9700 CC Groningen
telefoon 088-3712560

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
telefoon 088-3712570

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over uw zorgverzekeraar?

Hebt u klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl).
Vindt u dat de zorgverzekeraar uw privacy niet respecteert? Leveren de veranderingen in de zorg voor u of voor uw naasten problemen op? Merkt u dat zaken nog niet goed geregeld zijn? Of hebt u een andere klacht of vraag over de ggz? Dan kunt u terecht bij het landelijk meldpunt zorg.
Komt u in acute nood, bijvoorbeeld omdat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd en noodzakelijke zorg mist? Ook dan kunt u terecht bij het landelijk meldpunt zorg.

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over overbodige of ingewikkelde formulieren?

Vindt u de formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar onnodig ingewikkeld of overbodig? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bel hiervoor de klachtenlijn tel. (088) 770 8 770 of mail naar info@nza.nlDe NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen, maar dat hoeft niet. U kunt ook een melding doen zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.

E.J.Rustige         Psychologenpraktijk De Weide

E.J.Rustige, gevestigd te Ansen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01159307, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe E.J.Rustige met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie E.J.Rustige persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. deelnemers aan bijeenkomsten van E.J.Rustige;
c. alle overige personen die met E.J.Rustige contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

E.J.Rustige verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. voortkomen uit toepassingen voor E-health

3. Doeleinden verwerking

E.J.Rustige verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;  

4. Rechtsgrond

E.J.Rustige verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van –of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

E.J.Rustige kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van E.J.Rustige persoonsgegevens verwerken.E.J.Rustige sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

E.J.Rustige deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. E.J.Rustige deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

E.J.Rustige geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt E.J.Rustige ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

E.J.Rustige bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. E.J.Rustige hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

E.J.Rustige kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van E.J.Rustige gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht E.J.Rustige te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met E.J.Rustige door een e-mailbericht te sturen naar e.j.rustige@gmail.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop E.J.Rustige persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met E.J.Rustige door een e-mailbericht te sturen naar e.j.rustige@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Geactualiseerd Mei 2018